COM TREBALLEM

més de 30 anys al vostre servei...

COM TREBALLEM

1. Formació del personal: realitzem cursos de manipulació d'aliments segons legislació vigent (R.D. 202/2000), al•lèrgies alimentàries i formació contínua en bones pràctiques de manipulació.

 

2. Anàlisis periòdiques de plats elaborats i superfícies de treball: tenim contractats els serveis d'un laboratori d'anàlisis extern, autoritzat pel Ministeri de Sanitat, que realitza periòdicament controls microbiològics de plats elaborats en atmosfera modificada i superfícies de treball.

 

3. Auditories internes i externes per assegurar els millors resultats: mensualment es realitzen visites als centres amb objectiu de verificar que les pràctiques de manipulació siguin les correctes, si l'estat dels menjadors és l'adequat pel que fa a la neteja, l'ordre i si es porta a terme el sistema d'autocontrol APPCC

 

 

© 2015 | Tots els drets reservats